Conditions

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening | General Terms and Conditions for the Provision of Services

Van / Of : Albert A. van Daalen Group (VDG) or any affiliated and subsidiary corporations, trade marks and service marks,

hierna te noemen: gebruiker.
hereinafter to be referred to as: user.

Artikel 1. Definities
Article 1. Definitions

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

– Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
– User: the user of the general terms and conditions.
– Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
– Client: user’s opposite party.
– Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
– Agreement: the agreement concerning the provision of services.

Artikel 2. Algemeen
Article 2. General

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1. The present terms and conditions shall apply to each and every offer, tender and agreement between user and a client, to which user has declared the present terms and conditions applicable, insofar as parties have not explicitly deviated from the present terms and conditions in writing.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2. The present terms and conditions shall also apply to all agreements with user, the execution of which calls for the services of third parties.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Possible deviations from the present general terms and conditions shall only be valid provided they have been explicitly agreed upon in writing.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. The applicability of client’s possible purchase or other conditions is explicitly rejected.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

5. If one or more stipulations in the present general terms and conditions should be null and void or declared null and void, then the other stipulations of the present general terms and conditions shall remain fully applicable. The case ensuing, user and client shall enter into negotiations to agree upon new stipulations replacing the null and void conditions, or, as the case may be, the conditions declared null and void, whereby the purpose and the meaning of the original conditions shall be heeded as far as possible.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Article 3. Offers and Tenders

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

1. All offers shall be free of obligation unless the offer contains an acceptance term.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. The offers made by user shall be free of obligation; they shall be valid for a period of 30 days, unless indicated otherwise. User shall only be bound by the offers if the acceptance thereof is confirmed in writing by the opposite party within 30 days, unless indicated otherwise.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. The prices given in above-mentioned offers and tenders shall be exclusive of VAT and other government levies, as well as of the other expenses to be possibly made within the scope of the agreement, including shipment and administration costs, unless user indicates otherwise.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

4. If the acceptance deviates (on secondary items) from the offer given, user shall not be bound by it. The agreement shall in such event not be concluded in accordance with said deviating acceptance, unless user indicates otherwise.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. A compound quotation shall not oblige user to execute part of the assignment against a corresponding part of the given quotation.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Offers and tenders shall not apply automatically to future assignments.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Article 4. Execution of the Agreement

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

1. User shall execute the agreement to the best of his knowledge and ability and in compliance with the demands of proper craftsmanship, all this on the basis of the state of science as known then.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. If and in so far required for the proper execution of the agreement, user shall have the right to have certain work done by third parties.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. The client shall see to it that user shall be provided in due time with all data which user has said to be necessary or which the client must in all reasonableness understand to be necessary to the execution of the agreement. If user has not been provided in due time with the data necessary to the execution of the agreement, user shall have the right to suspend the execution of the agreement and / or to charge the client for the additional costs resulting from the delay at the generally accepted rates.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4. User shall not be liable for damage of whatever nature caused by the fact that user worked on the basis of incorrect and / or incomplete data provided by the client, unless user should have been aware of said incorrectness or incompleteness.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. If parties have agreed that the agreement will be executed in stages, user can suspend the execution of the parts belonging to a following stage until the client has approved in writing the results of the stage prior to it.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. If user or third parties engaged by user within the scope of the assignment do work at client’s site or at a site designated by client, client shall provide the employees having to work there free of charge with all facilities desired in all reasonableness by said employees.

7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

7. Client shall safeguard user against possible claims filed by third parties who may sustain damage attributable to client in connection with the execution of the agreement.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
Article 5. Changes to the agreement

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

1. If it is shown during the execution of the agreement that the work to be done needs to be changed and supplemented in order to ensure its proper execution, parties shall adapt the agreement accordingly in due time and in mutual consultations.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2. If parties agree that the agreement needs to be changed or supplemented, this decision may influence the time of completion of the execution. User shall inform the client thereof as soon as possible.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. Should the change or supplement to the agreement have any financial and / or qualitative consequences, user shall inform client thereof in advance.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. If a fixed fee has been agreed upon then user shall indicate the degree to which the change or supplement to the agreement will result in an increase of said fee.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

5. Contrary to the conditions of paragraph 3, user shall not be able to charge additional costs if the change or supplement is the result of circumstances attributable to user.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
Article 6. Duration of the Contract; Term of Execution

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1. The agreement between user and a client shall be entered into for an indefinite period of time, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if parties have explicitly agreed otherwise in writing.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

2. If a term has been agreed to complete certain work within the term of the agreement, then this term shall never be a term to be observed on penalty of forfeiture of rights. If the term of execution is exceeded, the client must consequently declare user in default in writing.

Artikel 7. Honorarium
Article 7. Fee

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.

1. The paragraphs 2., 5. and 6. through 11. shall apply to those offers and agreements in which a fixed fee is offered or agreed upon. If no fixed fee has been agreed upon, the paragraphs 3. through 11. of the present article shall apply.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Parties can agree upon a fixed fee the moment the agreement is concluded.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. If no fixed fee has been agreed upon, the fee shall be determined on the basis of the number of hours actually spent on the work. The fee shall be calculated in accordance with user’s usual hourly rates, valid for the period in which the work is being done, unless a deviating hourly rate has been agreed upon.

4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. The fee and a possible cost estimate shall be exclusive of VAT.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. With respect to assignments with a duration of more than 3 months, the costs owed shall be charged periodically.

6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. If user and the client agree upon a fixed fee or an hourly rate, user shall nevertheless be entitled to increase this fee or rate.

7. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

7. User shall be allowed to charge on price increases, if user can demonstrate that significant changes in price have occurred between the time of offer and the time of delivery with respect to, e.g., salaries and wages.

8. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8. User shall furthermore be able to increase the fee when it is shown during the execution of the work that the volume of work initially agreed upon or expected when the contract was concluded, was underestimated to such a degree, and this through no fault of the user, that user cannot be expected in reasonableness to do the work agreed upon for the fee initially agreed upon.

9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

9. Client will be authorised to annul the agreement, if the fee or tariff is increased within three months after entering the agreement. After expiration of said period, the principal will be authorised to annul the agreement, if the increase exceeds 10%. Client will not be entitled to annulment if the increase of the fee or rate results from a competence by virtue of the law.

10. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

10. User shall notify the client in writing of his intention to increase the fee or the hourly rate, whereby user shall communicate the volume of said increase and the date on which it shall take effect.

11. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

11. If client does not wish to accept the increase in fee or hourly rate communicated by user, client shall be entitled to terminate the agreement in writing within seven working days following the above-mentioned notification, or to cancel the assignment by the date given in user’s notification on which the change in fee or hourly rate would take effect.

Artikel 8. Betaling
Article 8. Payment

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

1. Payment must be made within 14 days from the date of invoice, in a way to be indicated by user and in the currency in which the statement of expenses was drawn up. Contestation of the amount of the statements of expenses shall not suspend the fulfilment of the payment obligation. 

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

2. If client fails to fulfil his payment obligation within the term of 14 days, then client shall be in default by operation of law. In that event, client shall owe an interest of 1% per month, unless the statutory interest rate is higher, in which case the statutory interest rate shall apply. The interest on the amount due and payable shall be calculated as from the day the client is in default until the moment he has paid the amount in full.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3. User’s claims against client shall become due on demand in the event that client’s company is wound up, attached, declared bankrupt, or if a suspension of payment is granted.

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

4. User shall be entitled to have the payments made by the client go first of all to reduce the costs, subsequently to reduce the interest still due and finally to reduce the principal sum and the current interest. User shall have the right, without this leading user to be in default, to refuse an offer for payment, if the client designates a different sequence of attribution. User shall be entitled to refuse full payment of the principal sum, if said payment does not include the interest still due, the current interest and the costs.

5. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door gebruiker geen toeslag in rekening worden gebracht.

5. If payment is made within 14 days from the date of invoice, user shall not add a surcharge.

6. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6. If payment is made after more than 14 days, client shall owe user a surcharge of 2%, unless parties agree otherwise in writing.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Article 9. Retention of Title

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

1. All goods delivered by user, possibly also including designs, sketches, drawings, films, software, (electronic) files, etc., shall remain user’s property until client has fulfilled all of his obligations under all agreements concluded with user.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

2. Client shall not be authorised to pledge or encumber in any way the goods falling under the retention of title.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

3. If third parties seize goods delivered subject to retention of title or wish to establish or assert a right to them, client shall be held to inform user thereof as soon as can reasonably expected.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

4. The client shall undertake to insure the goods delivered subject to retention of title and to keep them insured against damage caused by fire, explosion and water as well as against theft and make this insurance policy available for inspection on first demand.

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

5. Goods delivered by user falling under the retention of title by virtue of the stipulations under 1. of the present article, may only be sold on within the framework of normal business activities and must never be used as instrument of payment.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

6. In the event that user wishes to exercise his ownership rights mentioned in the present article, client shall give user or third parties to be appointed by user, now for then, unconditional and irrevocable permission to access all sites and locations where user’s property might be found and to take these goods back.

Artikel 10. Incassokosten
Article 10 Collection Charges

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

1. If the client fails to fulfil his obligations (in due time) or defaults on them, then all reasonable costs incurred to have all extrajudicial costs and debts paid shall be borne by the client. The client shall in any case owe the collection charges in the event of a monetary claim. The collection charges shall be calculated in accordance with the collection rates advised by the Nederlandse Orde van Advocaten (Netherlands Bar) for collection procedures.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. If user demonstrates that he has incurred higher expenses, which were necessary in reason, said expenses shall also qualify for reimbursement.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

3. The reasonable judicial and execution costs possibly incurred shall equally be borne by client.

Artikel 11. Onderzoek, reclames
Article 11. Inspection & Complaints

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

1. The client must notify user in writing of complaints about the work done within 8 days following their detection, but no later than within 14 days following completion of the work concerned. The notice of default must give as detailed a description as possible of the shortcoming, so that user is in a position to respond adequately.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

2. If a complaint proves to be well-founded, user shall yet do the work as agreed upon, unless such has become demonstrably useless in the meantime to the client. The client must notify user in writing if the latter is the case.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

3. If it is no longer possible or useful to still do the work with respect to the provision of services agreed upon, user shall only be liable within the limits of article 15.

Artikel 12. Opzegging
Article 12. Cancellation

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

1. Both parties shall be entitled to cancel the agreement at all times.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, en/of het succesvol sluiten van een transactie, zoals schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

2. If the agreement is terminated prematurely by client, user shall be entitled to compensation of the loss of capacity utilisation to be demonstrated caused by said premature termination, and/or successfully closing a transaction, as agreed in writing between both parties, unless the termination is based on facts and circumstances which can be attributed to user. Client shall furthermore be held in that event to pay the statement of expenses for the work done up till that moment. The preliminary results of the work done up till that moment shall therefore be put at client’s disposal subject to approval.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

3. If the agreement is terminated prematurely by user, user shall see to it in conjunction with client that the work still to be done be transferred to third parties, unless the termination is based on facts and circumstances which can be attributed to client.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

4. If the transfer of the work still to be done entails extra costs for user, said costs shall be charged to client.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
Article 13. Suspension and Dissolution

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

1. User shall be authorised to suspend the fulfilment of the obligations under the agreement, in the event that:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • client does not fulfil or does not fully fulfil his obligations resulting from the agreement.
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • after the agreement has been concluded, user learns of circumstances giving good ground to fear that the client will not fulfil his obligations. If good ground exists to fear that the client will only partially or improperly fulfil his obligations, suspension shall only be allowed in so far the shortcoming justifies such action;
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is.
 • client was asked to furnish security to guarantee the fulfilment of his obligations resulting from the agreement when the contract was concluded and that this security is not provided or insufficient.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

2. User shall furthermore be authorised to dissolve the agreement (have the agreement dissolved) if circumstances arise of such a nature that fulfilment of the obligations becomes impossible or can no longer be demanded in accordance with the requirements of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise of such a nature that the unaltered maintenance of the agreement can no longer be demanded in all reasonableness.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. If the agreement is dissolved, the user’s claims against the client shall be forthwith due and payable. If user suspends fulfilment of his obligations, he shall retain his rights under the law and the agreement.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

4. User shall always retain the right to claim damages.

Artikel 14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Article 14 Return of Goods Put at Client’s Disposal

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

1. If user has put goods at client’s disposal during and in connection with the execution of the agreement, client shall be held to return the delivered goods within 14 days in their original state, free of defects and in their entirety. If client fails to fulfil this obligation, all resulting costs shall be at client ‘s expense.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

2. If, for any reason whatsoever, client still remains in default to fulfil the obligation mentioned under 1. after being warned to do so, user shall be entitled to recover the resulting damage and costs, including replacement costs, from client.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Article 15. Liability

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

1. Should user be liable, then said liability shall be limited to the stipulations of the present condition.

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 15.000,00 (Zegge: vijftienduizend euro).

2. If user is liable for direct damage, then said liability shall be limited to a maximum equalling the amount of the payment to be made by user’s insurer, at any rate up to a maximum of twice the amount of the statement of expenses, at any rate that part of the assignment to which the liability relates. User’s liability for direct damage shall at all times be limited to a maximum of € 15.000,00 (In words: Fifteen Thousand Euro).

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

3. In the event of an assignment with a duration of more than 6 months, the liability shall, contrary to the stipulations under 2. of the present article, furthermore be limited to the part of the fee still due for the last six months.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

4. Direct damage shall be understood to be exclusively:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • the reasonable costs incurred to establish the cause and the volume of the damage, in so far said establishment relates to damage in the sense of the present terms and conditions;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • the reasonable costs possibly incurred to have user’s faulty performance meet the conditions of the agreement, unless such faulty performance cannot be attributed to user;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • the reasonable costs incurred to prevent or limit the damage, in so far client demonstrates that said costs have led to the limitation of direct damage as meant in the present general terms and conditions.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. User shall never be liable for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings and damage due to business stagnation.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

6. The limitations of liability for direct damage contained in the present terms and conditions shall not apply if the damage is due to intentional act or omission or gross negligence on the part of user or his subordinates. 

Artikel 16. Vrijwaringen
Article 16. Safeguarding

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

1. The client shall safeguard user against claims filed by third parties concerning intellectual property rights on material or data provided by the client, which shall be used for and during the execution of the agreement.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

2. If the client provides user with information carriers, electronic files or software etc., the former shall guarantee that said information carriers, electronic files or software are free of viruses and defects.

Artikel 17. Risico-overgang
Article 17. Transfer of Risk

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

1. The risk of loss of, or damage to the goods being the subject of the agreement, shall be transferred to client the moment said goods are judicially and/or actually delivered to client and therefore fall into the power of client or of third parties to be appointed by client.

Artikel 18. Overmacht
Article 18. Force Majeure

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

1. Parties shall not be held to fulfil any of their obligations if they are hindered to do so due to a circumstance through no fault of their own and which cannot be attributed to them by virtue of law, a legal action or generally accepted practice.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

2. In addition to the provisions of the law and the judge-made law in this respect, force majeure shall in the present general terms and conditions furthermore be understood to be any external circumstance, be it envisaged or not, on which user cannot have any influence but which prevents user from fulfilling his obligations. Industrial action at user’s company shall also be understood to be a circumstance of force majeure.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

3. User shall also be entitled to invoke force majeure if the circumstance rendering (further) fulfilment of the obligation(s) impossible, commences after the point in time on which user should have fulfilled his obligation.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Throughout the duration of the circumstances of force majeure, parties shall be entitled to suspend the fulfilment of their obligations. If this period lasts for more than two months, either of the parties shall be entitled to dissolve the agreement without any obligation to pay the opposite party damages.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

5. Insofar user has already partially fulfilled his obligations resulting from the agreement at the moment the circumstance of force majeure commenced or shall be able to fulfil them and insofar separate value can be attributed to the part already fulfilled or still to be fulfilled respectively, user shall be entitled to submit a separate statement of expenses of the part already fulfilled or still to be fulfilled respectively. The client shall be held to pay this statement of expenses as if it were a separate agreement.

Artikel 19. Geheimhouding
Article 19. Secrecy

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

1. Both parties shall be bound to secrecy of all confidential information they have received within the scope of their agreement from each other or from another source. Information shall be considered to be confidential if the other party has indicated so or if the confidential character results from the nature of the information.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

2. If a statutory provision or a judicial decision compels user to convey confidential information to third parties designated by law or by the court and user cannot for that purpose invoke a legal right to refuse to give evidence or such a right acknowledged or allowed by the competent court, user shall not be held to pay damages or compensation and the opposite party shall not be entitled to demand the dissolution of the agreement on the ground of any damage resulting from said circumstance.

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Article 20. Intellectual Property and Copyrights

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

1. Without prejudice to the other stipulations of the present general terms and conditions, user shall reserve the rights and authorities to which user is entitled under the Copyright Act.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

2. All documents, such as reports, advice, agreements, designs, sketches, drawings, software, etc., provided by user, shall be destined to be used by client exclusively and must not be reproduced, made public or brought to the notice of third parties by client without prior consent from user, unless the nature of the documents provided dictates otherwise.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. User shall reserve the right to use the knowledge gained due to the execution of the work for other purposes, in so far no confidential information shall be brought to the notice of third parties when doing so.

Artikel 21. Monsters en modellen
Article 21. Samples and Models

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

1. If a sample or model has been given to client, then the assumption is that such has been given by way of indication only, unless parties agree explicitly that the product to be delivered shall correspond with it.

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

2. In the event of an assignment concerning immovable property, the surface area or other measurements and indications given shall also be assumed to be merely indicative without any obligation to have the product to be delivered correspond with it.

Artikel 22. Niet-overname personeel
Article 22. Non-employment of the opposite party’s personnel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

1. Throughout the duration of the agreement and for one year following termination thereof, client shall not in any way, hire or employ in any other way, be it directly or indirectly, staff of user or of enterprises whom user has engaged to execute the present agreement and who are (were) involved in the execution of the agreement, without prior proper businesslike consultation on this matter, all this in accordance with the requirements of reasonableness and fairness.

Artikel 23. Geschillen
Article 23. Disputes

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

1. The Court in user’s place of business shall have exclusive jurisdiction to hear actions, unless the District Court is the competent Court. User shall nevertheless be entitled to submit the dispute to the Court deemed competent by the law.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

2. Parties shall only refer the matter to the court if they have done their utmost to solve the dispute in mutual consultations.

Artikel 24. Toepasselijk recht
Article 24. Applicable Law

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

1. Dutch law shall apply to each and every agreement between user and the client.

Artikel 25. Wijziging van de voorwaarden
Article 25. Changes to the Terms and Conditions

1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

1. Always apply the version valid at the time the agreement was concluded.

Hilversum, 01-01-2015