Prayer Texts

Pater noster,
Our Father,
Onze Vader
qui es in caelis,
who art in heaven,
die in de hemelen zijt,
sanctificetur nomen tuum.
hallowed by thy Name,
Uw naam worde geheiligd;
Adveniat regnum tuum.
thy kingdom come,
Uw Koninkrijk kome;
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
thy will be done, on earth as it is in heaven.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Give us this day our daily bread.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
et dimitte nobis debita nostra,
And forgive us our trespasses,
en vergeef ons onze schulden,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
as we forgive those who trespass against us.
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Et ne nos inducas in tentationem:
And lead us not into temptation,
En leidt ons niet in verzoeking,
sed libera nos a malo.
but deliver us from evil.
maar verlos ons van de boze.
[For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever.]
[Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid]
Amen.